Biznes

Restrukturyzacje firm w Polsce: jakie są możliwości?

Restrukturyzacja firmy w Polsce stanowi prawnie uregulowany proces, którego celem jest osiągnięcie trwałego porozumienia z wierzycielami, zminimalizowanie ryzyka upadłości oraz zapewnienie stabilności finansowej. Postępowanie restrukturyzacyjne odgrywa kluczową rolę w ochronie interesów wszystkich zaangażowanych stron.

Cel restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Podstawowym celem postępowania restrukturyzacyjnego w Polsce jest uniknięcie upadłości przedsiębiorstwa. Dzięki skutecznemu procesowi restrukturyzacyjnemu przedsiębiorcy mają możliwość zastosowania procedur naprawczych i oddłużeniowych dostosowanych do aktualnej sytuacji prowadzonego biznesu. Ostatecznym celem jest osiągnięcie układu z wierzycielami, który umożliwi przedsiębiorstwu powrót na ścieżkę finansowej stabilności.

Kto może skorzystać z restrukturyzacji?

Możliwość skorzystania z postępowania restrukturyzacyjnego obejmuje szereg podmiotów, zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i spółki handlowe czy wspólników spółek osobowych. Nawet fundacje prowadzące działalność gospodarczą czy też rolnicy mogą poddać się restrukturyzacji, co podkreśla otwartość tego mechanizmu dla różnorodnych podmiotów. 

Kluczowe jest to, że możliwość wdrożenia tego procesu nie zależy od winy dłużnika w powstaniu stanu niewypłacalności lub zagrożenia nią. Obejmuje to zarówno przedsiębiorców niewypłacalnych, utracających zdolność do spełnienia swoich zobowiązań, jak i tych zagrożonych niewypłacalnością, których sytuacja ekonomiczna wskazuje na potencjalne ryzyko niewypłacalności w niedalekiej przyszłości.

W kontekście restrukturyzacji ważne są także transparentność i jawność postępowania. Umożliwia to wierzycielom pełne zrozumienie oraz monitorowanie postępów i decyzji podejmowanych przez dłużnika. Aby skutecznie przeprowadzić restrukturyzację, należy skorzystać z doświadczenia licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych (sprawdź np. sasrestrukturyzacje.pl), które oferują kompleksowe doradztwo i wsparcie w procesie restrukturyzacyjnym, dostosowane do specyfiki każdego przypadku.

Restrukturyzacja – co może przewidywać układ z wierzycielami?

Proces restrukturyzacyjny obejmuje różnorodne aspekty, a jednym z kluczowych elementów jest zawieranie specyficznych porozumień z wierzycielami, zwanych układami. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego, przedsiębiorcy niewypłacalni lub zagrożeni niewypłacalnością mają możliwość negocjacji układów, które mogą obejmować szereg kluczowych elementów takich jak:

  1. Odroczenie terminu regulowania zobowiązań (karencja w spłatach)

Jednym z możliwych elementów układu restrukturyzacyjnego jest odroczenie terminu regulowania zobowiązań. Taka decyzja może być kluczowa dla przedsiębiorcy, umożliwiając mu dostosowanie harmonogramu spłat do realnych możliwości finansowych.

  1. Rozłożenie zobowiązań na raty

Innym często spotykanym rozwiązaniem jest rozłożenie zobowiązań na raty. To elastyczne podejście umożliwia stopniową spłatę długów, co może być korzystne zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla wierzycieli.

  1. Redukcja i zmniejszenie zobowiązań

Restrukturyzacja może również zakładać redukcję i zmniejszenie zobowiązań, np. umorzenie odsetek, kosztów egzekucji czy kosztów zastępstwa prawnego, co polega na ustaleniu nowych, korzystniejszych warunków spłaty w porozumieniu z wierzycielami.

  1. Konwersja zobowiązań na udziały lub akcje

W niektórych przypadkach układ restrukturyzacyjny może przewidywać konwersję zobowiązań na udziały lub akcje, co stanowi kreatywne podejście do rozwiązania problemów finansowych przedsiębiorstwa.

  1. Zmiana lub uchylenie prawa zabezpieczającego wierzytelność

Przed­się­bior­ca mo­że do­ko­nać zmian w ist­nie­ją­cych już za­bez­pie­cze­niach, a także usta­na­wiać no­we, gwa­ran­tu­ją­ce spła­tę dłu­gu. 

Przedsiębiorca w restrukturyzacji nie znajduje się w stanie upadłości, co pozwala mu nadal funkcjonować w obrocie gospodarczym. Praktyka pokazuje, że wierzyciele i kontrahenci często przyjmują ten stan przychylnie, kontynuując współpracę z dłużnikiem.

Wyzwania restrukturyzacji

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, proces restrukturyzacyjny może wiązać się z pewnymi „minusami”, takimi jak ograniczenie prawa do zarządzania własnym majątkiem czy utrata pewnych uprawnień. Niemniej jednak te ograniczenia są konieczne dla zabezpieczenia interesów wierzycieli i zapewnienia uczciwego przebiegu procesu.